CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1.1. Les presents Condicions Generals de Venda (d’ara endavant les “CCGG”) regiran les
relacions contractuals entre Swiss-DS-Safident, SLU (d’ara endavant, “SAFIDENT”) i els seus
clients (d’ara endavant, el “Client”), derivades de les vendes de productes instruments i
consumibles d’ús no invasiu per a laboratoris dentals (d’ara endavant, el “Producte” o els
“Productes”) que SAFIDENT lliuri al Client per les comandes que aquest li cursi i que
SAFIDENT accepti.

1.2. El Client accepta sense cap reserva les CCGG en formular una comanda de Productes a
SAFIDENT, tenint coneixement previ del seu contingut per haver-li proporcionat
SAFIDENT un exemplar de les mateixes, a més de trobar-se les CCGG publicades a la pàgina
web dInternet http://www.swiss-ds.com.

1.3. Les CCGG exclouen l’aplicació de qualsevol condicions generals de compra
pròpies del Client.

1.4. Les comandes de venda de Productes es regiran, doncs, per les CCGG; que es completaran,
si escau, per les condicions particulars que puguin pactar SAFIDENT i el Client. Aquestes
condicions particulars prevaldran sobre les CCGG quan SAFIDENT les hagi acceptat
expressament i per escrit.

 

2. Formulació de comandes

2.1. El Client remetrà a SAFIDENT les comandes dels Productes per escrit (correu
electrònic), especificant la classe de Productes, quantitat (en cas de comandes “tancades”) i
data de lliurament sol·licitat; així com la referència de SAFIDENT, si escau.

2.2. La comanda haurà de ser acceptada per SAFIDENT, perquè l’acord de venda dels
Productes sentengui perfeccionat i vinculant. En el termini màxim de 7 dies següents a
la recepció de la comanda, SAFIDENT informarà el Client sobre la seva acceptació. Un cop
acceptat una comanda per SAFIDENT el Client no podrà fer cancel·lacions totals o
parcials del mateix llevat que arribi a un acord amb SAFIDENT en les condicions per a la
cancel·lació total o parcial del mateix

2.3. La comanda es considerarà “tancada” quan el Client especifiqui la quantitat concreta de
Productes que SAFIDENT haurà de lliurar-li per emplenar la comanda, així com la data
sol·licitada per al lliurament. La comanda estarà “oberta” quan el Client indiqui a SAFIDENT
una xifra mínima o previsió global de consum de productes durant un període de temps
determinat, tenint les quantitats que eventualment s’indiquin (a mode de “pla de
entrega”) només un valor estimatiu. En el cas d’una comanda “oberta”, les successives
dates de lliurament i les quantitats a subministrar a cada moment s’especificaran
successivament, mitjançant “notes” que emeti el Client i que accepti SAFIDENT.

2.4. SAFIDENT no té obligació d’acceptar qualsevol comanda i, per tant, es reserva el
dret a rebutjar-lo, sense que se’n derivi cap responsabilitat respecte d’aquest.

 

3. Lliurament

3.1. Els terminis de lliurament de les comandes de Productes s’entenen fixats amb caràcter
estimatori o aproximat, i en cap cas de compliment essencial. Per tant, SAFIDENT
no serà responsable davant del Client per qualsevol retard en el lliurament dels
Productes.

3.2. En tot cas, SAFIDENT procurarà atendre i subministrar les comandes de productes
dins dels terminis convinguts amb el Client, sempre que els seus recursos i capacitats de
producció els ho permetin. De la mateixa manera, SAFIDENT podrà realitzar lliuraments parcials del
demanat, meritant cada lliurament parcial la corresponent obligació de pagament a càrrec del
Client.

3.3. SAFIDENT lliurarà els Productes segons les regles Incoterms® 2010 en vigor i
acordats amb el Client al contracte de compra venda.

3.4. La propietat dels Productes quedarà acordada amb el Client al contracte de compra
venda.

3.5. El risc, la responsabilitat del transport i de l’assegurança, així com el punt de lliurament,
queda regulat per l’Incoterms® 2010 pactat al contracte de compra venda.

 

4. Conformitat i reclamacions

4.1. La conformitat del Client, quant a la quantitat lliurada de Productes respecte de
una comanda en qüestió, s’efectuarà mitjançant la signatura del corresponent albarà al
mateix moment del seu lliurament. Si el Client no efectua la seva reclamació sobre un possible
defecte de quantitat al temps de rebre els Productes, SAFIDENT no assumirà responsabilitat
alguna.

4.2. El Client haurà d’examinar els Productes, el més aviat possible després de la seva
recepció, per verificar la seva conformitat amb el tipus de producte objecte de la comanda, i la
absència de defectes aparents o ocults en aquests. En tot cas, després de la recepció de
els productes, el client disposarà d’un termini de 24 hores. per reclamar a SAFIDENT per una
eventual diferència de tipus dels productes lliurats amb els sol·licitats o per l’existència
d’un defecte aparent. De detectar el Client un possible defecte intern o no
aparent als Productes, el termini de què disposarà per reclamar a SAFIDENT serà de 30
dies després de la recepció.

4.3. SAFIDENT no admetrà les reclamacions que rebi amb posterioritat al transcurs de
els terminis anteriorment assenyalats. Si la reclamació del Client és justificada i rebuda a
termini, SAFIDENT tindrà única i exclusivament l’obligació de reposar els productes
defectuosos per altres que els substitueixin, i no serà responsable de cap dany o perjudici
que pogués derivar-se per al Client del retard o manca de lliurament de Productes conformes,
en particular del lucre cessant, pèrdues de producció o de beneficis, d’acord amb allò
disposat a la Condició 6 següent.

4.4. L’eventual substitució dels Productes no comportarà la devolució dels Productes no
conformes, llevat que SAFIDENT així ho autoritzi o ho sol·liciti expressament.

4.5. Si es produeix una demora a la recepció dels Productes per part del Client,
SAFIDENT podrà emmagatzemar els Productes per compte, càrrec i risc del Client, a les
dependències pròpies de SAFIDENT oa les d’un tercer.

 

5. Preu i condicions de pagament

5.1. Els preus de venda dels Productes seran els que vinguin fixats a les ofertes i
tarifes de SAFIDENT, comunicades al Client; o bé en les condicions particulars
convingudes entre SAFIDENT i el Client. A aquests preus cal afegir els impostos
corresponents.

5.2. En els preus s’entendrà inclòs tot quant hagi d’aportar o fer SAFIDENT
(despeses d’embalatge, d’expedició, aranzels, taxes, costos de transport vigents al dia
del lliurament, etc.) per lliurar els productes d’acord amb la Condició General 3.3.

5.3. SAFIDENT podrà modificar els preus de venda dels productes en qualsevol moment.
L’augment del preu de venda no afectarà aquelles comandes de Productes en curs, que
hagin estat prèviament acceptats per SAFIDENT. En cas que el Client efectués un
comanda de Productes amb un preu erroni, SAFIDENT us comunicarà el preu correcte i, en
si és el cas, la seva acceptació a cursar la comanda, sempre que el Client ho confirmi expressament
(amb el preu correcte) els dos dies següents.

5.4. El Client abonarà el preu corresponent a cada comanda dels Productes, mitjançant
transferència bancària, rebuts domiciliats, taló, carta de crèdit irrevocable, segons
acordi amb SAFIDENT, en el termini de 30 dies, des de la data de la factura que a aquest efecte
us emetrà SAFIDENT, la qual coincidirà, en principi, amb la data d’expedició dels
Productes.

5.5. En cas d’impagament total o parcial del preu d’alguna comanda de Productes, a la data de
venciment, en aplicació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, Article 5, l’import
vençut i no pagat meritarà els interessos de demora corresponents sense necessitat de
avís de venciment ni cap intimació per part de SAFIDENT, a més de ser de compte
del Client les despeses de devolució en què pogués incórrer el SAFIDENT. Així mateix, SAFIDENT
estarà facultada per suspendre o cancel·lar els lliuraments pendents de Productes al Client,
mentre no s’aboni la comanda el pagament de la qual estigui vençut i exigible, oa requerir el pagament
anticipat de qualsevol nova comanda.

5.6. SAFIDENT es reserva el dret a fixar un límit de crèdit per a cada client i
subordinar els lliuraments sobre la base d’aquest límit i/o de presentar una garantia de pagament
suficient. En cas de retard o d’incidència en el pagament, SAFIDENT podrà procedir a la
recuperació de la mercaderia pendent de pagament i/oa la iniciació daccions legals que li
assisteixin. SAFIDENT es reserva el dret de reclamar les despeses prejudicials, especialment
despeses de requeriments i costos d’advocats.

5.7. SAFIDENT es reserva el dret a la plena propietat dels Productes venuts fins al
pagament total i efectiu pel client del preu i imports facturats. En conseqüència, fins i tot
que no s’efectuï el pagament íntegre de les quantitats facturades, el Client serà un mer
dipositari dels Productes, sense que això suposi exoneració del règim de
responsabilitat derivat del lliurament i traspàs possessori.

 

Si els Productes sobre els quals SAFIDENT continua sent el propietari es processen,
combinen o barregen amb altres productes, aquest adquirirà la copropietat del nou producte
(el “Nou Producte”) en el percentatge que resulti de dividir el preu final facturat dels
Productes (IVA inclòs) entre el valor total del Nou Producte (és a dir, el preu dels
altres productes en el moment del procés, combinació o barreja més el preu final esmentat
facturat dels Productes (IVA inclòs). El Nou Producte haurà d’estar subjecte als
mateixos termes que es regulen en aquesta Condició. El Client podrà disposar del
Nou Producte (amb excepció de la seva pignoració o cessió) mentre compleixi amb
les seves obligacions davant de SAFIDENT en temps i forma, i haurà de cedir a SAFIDENT, a
petició d’aquest últim, com a garantia i en l’import de la porció de propietat que us
correspongui, els drets de crèdit que resultin de la revenda del Nou Producte.

 

6. Responsabilitat

6.1. El Client és l’únic responsable de l’elecció del producte objecte de la compravenda,
així com de l’ús o funció a què es destina. Per tant, SAFIDENT no es
fa responsable ni garanteix que el Producte sigui adequat per a les aplicacions tècniques
preteses pel Client, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per
aquest en efectuar la compra dels Productes. En aquest sentit, el Client no tindrà dret a
tornar els Productes i reclamar el preu pagat. Qualsevol assessorament tècnic
proporcionat per SAFIDENT verbalment, per escrit o mitjançant la realització d’assajos,
abans i/o durant la utilització del producte, es facilita de bona fe però sense garantia. El
assessorament del SAFIDENT no allibera el Client de la seva obligació d’assajar el Producte
subministrat per determinar la seva idoneïtat per als processos i usos a què està
destinat.

6.2. S’exclou tota responsabilitat de SAFIDENT per danys i perjudicis causats per
defectes als Productes, excepte quan vingui expressament obligada a això en virtut de llei
imperativa aplicable. Així mateix, SAFIDENT no serà responsable per pèrdues o danys
incidentals, indirectes o conseqüencials, lucre cessant, pèrdues de producció o de
beneficis, riscos de desenvolupament dels Productes.

6.3. En tot cas, de venir obligada SAFIDENT a assumir cap responsabilitat per danys i
perjudicis soferts pel Client, aquesta vindrà limitada a una quantitat equivalent al
import corresponent a la comanda del Producte causant del dany, llevat que una llei
imperativa aplicable imposi a SAFIDENT un límit quantitatiu més gran. Així mateix, el Client
no podrà reclamar a SAFIDENT per qualsevol dany transcorregut un (1) any a comptar des de
que el risc dels Productes hagi estat transferit al Client conforme al que preveu la
Condició 3.5 anterior, tret que la legislació vigent estableixi un termini superior.

6.4. El Client serà l’únic responsable, exonerant en allò procedent a SAFIDENT, pels
danys que es derivin davant dels seus propis empleats o tercers d’un ús inadequat,
emmagatzematge, conservació, manipulació o transformació dels productes; a
particular, amb caràcter no limitatiu, quan no hagi observat les indicacions,
advertiments o instruccions que SAFIDENT hagi pogut proporcionar al respecte.

6.5. SAFIDENT no serà responsable en cap cas davant de tercers per causes alienes al
mateix, incloent-hi l’incompliment per part del Client de la normativa aplicable als
productes i substàncies químiques. El Client mantindrà indemne a SAFIDENT de tota
responsabilitat davant de qualsevol reclamació, danys i/o perjudicis que se’n derivin,
directament o indirectament, de l’incompliment de les obligacions assumides pel primer a
virtut de la relació contractual.

7. Força Major

7.1. SAFIDENT no serà responsable per l’incompliment o retard en el compliment de
les seves obligacions davant del Client, si estigués motivat per qualsevol raons de cas
fortuït o de força major que afectin tant SAFIDENT com els seus proveïdors o
transportistes, inclosos els supòsits de vaga, altres contingències laborals o
industrials, manca o impossibilitat d’obtenció de primeres matèries, etc. Si la causa de
força major es prolongués durant més de 2 mesos, SAFIDENT o el Client podran donar per
anul·lades i sense efecte les comandes de Productes en curs, sense que això esdevingui
indemnització o compensació alguna a favor del Client.

8. Llei aplicable i jurisdicció competent

8.1. Les relacions contractuals entre SAFIDENT i el Client, objecte de les presents CCGG,
es regiran únicament pel Dret Espanyol, a exclusió de la Convenció de Viena
sobre Compravenda Internacional de Mercaderies de 1980.

8.2. Per a la resolució de totes les qüestions litigioses derivades de les relacions
contractuals objecte de les CCGG, SAFIDENT i el Client se sotmeten, amb expressa renúncia
a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, a la jurisdicció exclusiva dels
Tribunals de la ciutat de Barcelona. No obstant això, en el supòsit d’incompliment pel
Client de qualsevol obligació de pagament derivada de les presents CCGG, SAFIDENT
podrà optar, alternativament, per exercitar les accions legals que li corresponguin davant dels
Tribunals del lloc on es trobe el domicili del Client.